belasaNET s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Budulove, Moldave nad Bodvou,Turni nad Bodvou a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete belasaNET a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa. 

Pre získanie vyjadrenia belasaNETu k Vašej stavbe je potrebné doručiť belasaNETu “Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí” (poštou, e-mailom alebo osobne – viď kontakty) spolu s časťami projektovej dokumentácie, z ktorých bude zrejmé miesto stavby (vyznačené v katastrálnej mape) a rozsah stavby. belasaNET v lehote do 15 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí v území spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, a prípadne tiež zakreslí priebeh vedenia do projektu stavby alebo poskytne svoj mapový podklad so zakresleným vedením. Toto zakreslenie je informatívne – pre zistenie presnej polohy vedenia je pred stavbou stavebník povinný objednať vytýčenie vedenia a jeho súčastí v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky pre vykonanie prekládky alebo úpravy vedenia a prípadne povinnosť stavebníka prizvať belasaNTE ku stavbe pre kontrolu neporušenosti vedenia.

  • Vyjadrenie k existencii sietí do 15 dní “nepoužitelné pre stavebné alebo územné konanie ” do dĺžky trasy v žiadosti 100m : 16 €
  • Snímka z mapy jeden kus A4 (grafická časť vyjadrenia) v doručenej mierke do 15 dní: 10 €
  • Vyjadrenie k existencii sietí, “určené pre stavebné alebo uzemne konanie” do dĺžky trasy nad 100m – do 15 dní: 25 €
  • Snímka z mapy (grafická časť vyjadrenia) vo zvolenej mierke do 15 dní: 10€ €
  • Vyjadrenie k existencii sietí,”Urgent” dĺžky trasy nad 100m – do 3 dní: 60€
  • Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete – urgent do 3 dní: 100 € / hod
  • Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete – štandard do 15 dní: 50 € / hod
  • Kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia: 30 € / hod
  • Dopravné náklady: 0,50 € / km

Ceny sú uvádzané bez DPH. K uvedeným cenám sa pripočítava DPH 20 %. Úhrada je možná v hotovosti, prevodom na bankový účet, prípadne dobierkou (pri platbe za vyjadrenie).